Introductie


Roozendaal Human Performance Consultancy BV  wil een bijdrage leveren aan de  slagkracht en vitaliteit van organisaties. De wereld om ons heen wordt steeds complexer.  Leiders van organisaties dienen de consequenties te overzien van deze snel veranderende samenleving en realiseren zich dat de strategie van hun organisatie aan verandering onderhevig is.

Om als organisatie blijvend te kunnen voldoen aan deze veranderende eisen dient de organisatie zich te ontwikkelen en zo mogelijk te onderscheiden, met als ultieme verschijningsvorm het excelleren. Hierdoor wordt niet alleen een substantiële bijdrage geleverd aan de continuïteit van de organisatie, maar ook aan de samenleving als geheel, op zowel de korte als de langere termijn. Organisaties zijn daarom continu bezig met veranderingsprocessen die helpen te excelleren. Belangrijke aanknopingspunten daarbij zijn organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Beide ontwikkelingen lopen veelal niet synchroon. Dit leidt tot spanningen en onbalans in organisaties, met als gevolg dat doelstellingen niet of maar beperkt gerealiseerd worden. Om de samenhang tussen de omgeving, de organisaties en de rol van de leider beter op elkaar af te stemmen, is het referentiemodel ontwikkeld, zoals hieronder schematisch weergegeven. Kenmerk van het referentiemodel is dat de afzonderlijke niveaus wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. Ze vormen één geheel binnen een specifieke organisatie.De Referentiemethode®, gebaseerd op het referentiemodel,vormt voor het bureau het alomvattend kader, van waaruit wordt gewerkt en is concreet uitgewerkt in een viertal kernactiviteiten:
1. Organisatiediagnose op basis van een Organisatie-assessment;
2. Verdiepend diagnostisch praktijkonderzoek (maatschappij-, organisatie en/ of leiderschapsniveau);
3. Veranderingsmanagement;
4. Begeleiding bij het vervolgtraject.

Het ontwerp van een veranderingstraject betreft altijd maatwerk. De Referentiemethode® helpt het management om snel de juiste keuzes te maken, en biedt voldoende aanknopingspunten voor een op maat gesneden vervolgtraject. Afhankelijk van de probleemstelling bevinden deze aanknopingspunten zich op één of meerdere niveau’s van het referentiemodel.  

Wij helpen u graag bij de diagnose en de implementatie, of het nu gaat om deelaspecten of zelfs over een integrale organisatie vernieuwing.